Rekrutacja do przedszkoli 2024/2025


Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kęty na rok szkolny 2024/2025 od 28 lutego 2024 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kęty, Burmistrz Gminy Kęty określił zarządzeniem nr 21/2024/B z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kęty:

Podobnie jak w poprzednich latach, obowiązywał będzie elektroniczny system zgłoszeń dzieci do wybranego przedszkola.
Link do platformy, gdzie prowadzona będzie rekrutacja: https://przedszkola-kety.nabory.pl/

Do przedszkola publicznego przyjmuje się dzieci:
- na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko już uczęszczające (w tym samym przedszkolu), w terminie od 21 lutego do 27 lutego 2024 r.
- na podstawie wniosku o przyjęcie do przedszkola złożonego przez rodziców w placówce pierwszej preferencji, w terminie od 28 lutego do 19 marca 2024 r. do godz. 16.00 (wymagane wcześniejsze złożenie wniosku w systemie elektronicznym w terminie od 28 lutego do 18 marca 2024 r. do godz. 22.00), po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.):

1.    Wielodzietność rodziny kandydata (64 pkt);
2.    Niepełnosprawność kandydata (64 pkt);
3.    Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (64 pkt);
4.    Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (64 pkt);
5.    Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (64 pkt);
6.    Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (64 pkt);
7.    Objęcie kandydata pieczą zastępczą (64 pkt).

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów określone zostały w art. 150 ust. 2 pkt. 1 ww. ustawy Prawo oświatowe.

Ad. 1 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
Ad. 2-5 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.).
Ad. 6 Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
Ad. 7. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.).      

Na drugim etapie brane są pod uwagę tzw. kryteria lokalne określone Uchwałą Nr XXIX/269/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty:

1.   Dziecko ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (32 pkt.);
2.      Dziecko ma ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego (16 pkt);
3.      Rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszej preferencji lub ubiega się o przyjęcie do przedszkola pierwszej preferencji (8 pkt);
4.      Oboje rodziców/rodzic samotnie wychowujący/prawni opiekunowie dziecka pracują zawodowo, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym (4 pkt);
5.      Dziecko jest mieszkańcem miejscowości, w której zlokalizowane jest przedszkole pierwszej preferencji (2 pkt);
6.      Rodzina dziecka jest objęta opieką kuratora sądowego lub asystenta rodziny (1 pkt).

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów:
Ad. 1, 2, 5 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.
Ad. 3 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego/ubieganiu się o przyjęcie do przedszkola pierwszej preferencji rodzeństwa dziecka.
Ad. 4 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym.
Ad. 6 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o objęcie rodziny dziecka opieką kuratora sądowego lub asystenta rodziny.

Powyższe informacje znajdują się:

https://kety.pl/aktualnosci/3057-informacja-dotyczaca-rekrutacji-do-przedszkoli-prowadzonych-przez-gmine-kety.html