Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łękach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre treści utworzone przed datą wejścia ustawy mogą:

nie zachowywać właściwej hierarchii nagłówków,
być prezentowane w formie graficznej bez dostępu do wersji tekstowej
niektóre zdjęcia mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łękach, adres poczty elektronicznej: zspleki@edukacja.kety.pl, telefon: 33 8428122.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Dostępność wejścia do budynku szkoły

Do budynku piętrowego prowadzą trzy wejścia: dwa frontowe dla dzieci, rodziców, nauczycieli, obsługi pionu dydaktycznego i petentów oraz wejście ewakuacyjne z lewego boku budynku. Jedno frontowe wejście dostosowane jest również dla osób niepełnosprawnych, wykonany jest podjazd.

Dostępność wejścia do budynku przedszkola

Do budynku parterowego prowadzą trzy wejścia: jedno frontowe dla dzieci, rodziców, nauczycieli, obsługi pionu dydaktycznego i petentów, jedno z tyłu budynku z łazienki do ogrodu przedszkolnego oraz wejście z boku budynku prowadzące do ciągu kuchennego dla pracowników kuchni i dostawców artykułów spożywczych. Do wejść nie można dostać się za pomocą podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 Dostępność parkingu przy szkole:

 Budynek posiada parking bez oznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 Dostępność parkingu przy przedszkolu:

 Budynek nie posiada parkingu.

 Dostępność toalety w szkole:

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety w przedszkolu:

Toaleta dla interesantów znajduje się w budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność windy i przystosowanie korytarzy w szkole:

W budynku nie ma dostępnej windy, korytarze na parterze  w jednostce są dostosowane do osób na wózku inwalidzkim.

Dostępność windy i przystosowanie korytarzy w przedszkolu:

W budynku nie ma dostępnej windy, korytarz w jednostce  nie jest dostosowany do osób na wózku inwalidzkim.

Inne:

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braill'a, ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych lub niedowidzących.

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obsługa osób słabosłyszących

Nie istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu, bez wcześniejszego umówienia takiego spotkania.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się:

- mają prawo do załatwienia spraw przy pomocy osoby przybranej. Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osobą fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich nie przysługuje osobie uprawnionej:

- powinny zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 7 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia mogą dokonać poprzez przesłanie zapotrzebowania drogą elektroniczną na adres zspleki@edukacja.kety.pl albo poprzez dostarczenie pisma o zapotrzebowaniu do jednostki.

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem jednostki i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób przez nią wskazany w zapotrzebowaniu.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.